ОФЕРТА СУБ’ЄКТА ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ
ФОП ЯРОЩУК ІРИНИ ОЛЕКСІЇВНИ
ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ТОВАРІВ ДИСТАНЦІЙНИМ СПОСОБОМ ЧЕРЕЗ ІНТЕРНЕТ–МАГАЗИН «ОСТРОЗЬКА ДЖЕРЕЛЬНА»

1. Визначення і терміни
 

1.1. Сайт — web-сайт, що належить Власнику сайту, має адресу в мережі Інтернет https://dzherelna.rv.ua/, та який є інтернет-магазином та містить комерційні електронні повідомлення.

1.2. Користувач (ви) — дієздатна фізична особа, яка використовує Сайт і/або його окремі інструменти та погодилася з умовами Публічної оферти і виконала всі її умови.

1.3. Покупець — Користувач, який акцептував цю оферту та здійснив замовлення товарів дистанційним способом шляхом заповнення і надіслання відповідної форми на сайті https://dzherelna.rv.ua/.

1.5. Оферта — публічна електронна пропозиція приєднатися до Договору, включно з усіма його умовами, яка складається з Комерційних електронних повідомлень включно із цим текстом.

1.6. Продавець — суб’єкт електронної комерції, який розміщує на Сайті комерційні електронні повідомлення про товари, які можна замовити – ОСТРОЗЬКА ДЖЕРЕЛЬНА.

1.7. Товар — товари, інші матеріальні і нематеріальні об’єкти, інформація про продаж яких розміщена на Сайті.

1.8. Замовлення — акцепт цієї оферти Покупцем через заповнення електронної форми на сайті та її надіслання шляхом натискання клавіші «ЗАМОВИТИ» і/або за допомогою дзвінка до кол-центру Продавця, а також сукупність товарів, зазначених в межах акцепту Покупцем.

1.9. Комерційні електронні повідомлення — електронні повідомлення у формі тексту і/або зображень на Сайті, що складається з усієї інформації, яку можна розцінити як умови Оферти.

1.10. Сторони — Продавець, Покупець.

1.11. Договір — домовленість Продавця що складається з Акцепту та Оферти спрямована на встановлення прав і обов’язків стосовно купівлі-продажу Товару.

2. Предмет Договору та порядок його укладення
 

2.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупцю Товар, а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти Товар на умовах цього Договору.

2.2. Датою укладення Договору та моментом повного й беззаперечного прийняттям Покупцем умов Договору вважається дата заповнення Покупцем форми замовлення, розташованої на Сайті https://dzherelna.rv.ua/, за умови отримання Покупцем від Продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді.

3. Істотні умови Договору
 

3.1. Ціни та асортимент Товарів:
https://dzherelna.rv.ua/vartist/

3.2. Умови Замовлення, оплати та доставки Товарів:
https://dzherelna.rv.ua/dostavka/

4. Порядок здійснення Замовлення
 

4.1. Продавцем на Сайті розміщується перелік Товарів та цін на них у вільному доступі для Покупця.

4.2. Для здійснення Замовлення Покупець заповнює форму для замовлення, що розміщена на сайті Продавця. Форма вважається заповненою, якщо в ній заповнені всі поля, відмічені, як обов’язкові.

4.3. Прийняття Продавцем Замовлення Покупця відбувається шляхом надсилання Покупцю підтвердження у вигляді електронного повідомлення та/або телефонного дзвінка, після чого Оферта вважається прийнятою, а Договір вважається укладеним.

4.4. Продавець має право відмовити Покупцю у виконанні Замовлення в повному обсязі або частково, якщо весь товар або його частини, немає в наявності або з інших підстав, що унеможливлюють його доставку.

4.5. В разі відмови Покупцю у виконанні Замовлення в повному обсязі або частково Продавець повідомляє про це Покупця електронним повідомленням та/або телефонним дзвінком.

4.6. Замовлення в електронній формі може бути здійснене Покупцем цілодобово.

4.7. Покупець не може змінювати своє Замовлення шляхом виключення із Замовлення Товару/Товарів, включення в Замовлення Товару/Товарів, зміни кількості замовленого/-их Товару/-ів після здійснення оплати.

4.8. Покупець може скасувати своє Замовлення шляхом звернення до call-центру Продавця. У такому разі, Продавець скасовує Замовлення та повертає сплачені кошти Покупцю в порядку, встановленому цим Договором. Замовлення може бути скасоване тільки до моменту доставки товару Покупцю.

5. Права та обов’язки сторін
 

5.1. Права Продавця.
5.2.1 Змінювати умови цього Договору, в тому числі ціни на Товари та послуги, в односторонньому порядку, розміщуючи їх на Сайті. Всі зміни набувають чинності з моменту їх публікації.

5.2. Обов’язки Продавця.
5.2.1. Передати Покупцеві товар у відповідності до умов цього Договору та Замовлення Покупця;
5.2.2. Не розголошувати будь-яку приватну інформацію про Покупця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством, або за бажанням самого Покупця.

5.3. Права Покупця:

5.3.1. Ознайомлюватись із комерційними електронними повідомленнями розміщеними на Сайті;
5.3.2. Здійснити Замовлення Товару;
5.3.3. Скасувати Замовлення до моменту доставки Товару Покупцю.

5.4. Обов’язки Покупця:
5.4.1 До моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом Договору та його умовами;
5.4.2 На виконання Продавцем своїх зобов’язань перед Покупцем останній повинен повідомити всі необхідні дані, що однозначно ідентифікують його як Покупця, і достатні для доставки Покупцеві замовленого Товару;
5.4.3. Не вчиняти дій, які можуть розглядатися як порушення українського законодавства або норм міжнародного права, зокрема, у сфері інтелектуальної власності, а також будь-яких дій, які призводять або можуть призвести до порушення нормальної роботи Сайту та його сервісів.

6. Відповідальність сторін
 

6.1. Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором і чинним законодавством України.

6.2. Відповідальність за грошові перекази, які здійснює Покупець, повністю лежить на банках і платіжних системах, послугами яких вирішує скористатися Покупець. Продавець не бере на себе відповідальність за дії Процесингових центрів.

6.3. Продавець не несе відповідальність за працездатність обладнання, на якому розміщений сайт, доступність Сайту, роботу каналів передачі даних та інші технічні засоби для здійснення Покупцем доступу до Сайту.

6.4. Відповідальність Продавця за зміни умов замовлення товару обмежується правом Покупця відмовитися від Замовлення товару і вимагати повернення сплачених за нього коштів (якщо вони оплачені).

6.5. Покупець несе відповідальність за достовірність даних, зазначених у формі Замовлення. У разі, якщо некоректне, неточне і/або неправильне зазначення даних в замовленні призвело до додаткових витрат Продавця, пов’язаних з доставкою товару за невірною адресою, всі пов’язані з цим збитки та витрати покладаються на Покупця. Продавець має право утримувати суму таких збитків або витрат з сум, сплачених Покупцем в якості оплати товару.

6.6. У випадку обставин непереборної сили Сторони звільняються від виконання умов цього Договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього Договору розуміються події, що мають надзвичайний, невідворотний, непередбачуваний характер, які виключають або об’єктивно перешкоджають виконанню цього Договору, настання яких сторони не могли передбачити й запобігти їм розумними способами.

7. Правила використання матеріалів розміщених на Сайті
 

7.1.Сайт містить матеріали, торговельні марки, комерційні (фірмові) найменування і інші охоронювані законом матеріали, включаючи, але не обмежуючись, тексти, фотографії, графічні зображення, музичні та звукові твори.

7.2. Увесь зміст Сайту охороняється законодавством України, міжнародними договорами.

7.3. Покупець чи будь-які інші треті особи не мають права використовувати матеріали, розміщені на Сайті, зокрема: вносити зміни, копіювати, публікувати, передавати третім особам тощо.

8. Порядок пред’явлення претензій/скарг
 
8.1. У разі наявності претензій/скарг у Покупця до якості поставлених Товарів Продавця, що були замовлені на Сайті, або інших питань, що виникають у Покупця в рамках отримання Товарів, замовлених на Сайті, Покупець може звернутися шляхом направлення письмового запиту/скарги/претензії за адресою: 33016, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ ВОЛИНСЬКОЇ ДИВІЗІЇ, будинок 3, квартира 143.
9. Термін дії Договору
 

9.1. Договір набуває чинності з моменту Акцепту Оферти і діє до моменту виконання Сторонами своїх зобов’язань або до моменту розірвання Договору.

9.2. Договір може бути розірваний:
9.2.1. Будь-якою Стороною у випадках, передбачених чинним законодавством України та/або Договором;
9.2.2. За взаємною домовленістю Сторін.

9.3. Розірвання Договору Покупцем або відкликання ним Акцепту Оферти не покладає на Продавця обов’язку повернення коштів, фактично витрачених на виконання відповідного замовлення Покупця.

10. Персональні дані
 

10.1. Оформлюючи Замовлення на Сайті https://dzherelna.rv.ua/ перед заповненням своїх персональних даних, Користувач дає свою згоду Продавцю на збір та обробку (накопичення, зберігання, адаптування, відновлення, використання, поширення, знеособлення і знищення) зазначених даних, а саме: прізвища, ім’я та по батькові, номера телефону, адреси доставки, місця фактичного проживання, інших даних, – з метою забезпечення реалізації відносин купівлі-продажу, відносин у сфері захисту прав споживачів, у сфері реклами і маркетингових досліджень. Це положення діє без обмеження терміну дії.

10.2. Джерелом збору персональних даних є інформація, безпосередньо і добровільно надана самим Покупцем.

10.3. Власником наданих Користувачем персональних даних є ФОП ЯРОЩУК ІРИНА ОЛЕКСІЇВНА. База персональних даних «Клієнти» знаходиться за адресою ФОП ЯРОЩУК ІРИНА ОЛЕКСІЇВНА: 33016, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ ВОЛИНСЬКОЇ ДИВІЗІЇ, будинок 3, квартира 143.

10.4. Суб’єкт персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», має право: знати про джерела збору, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) власника чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, окрім випадків, які встановлені законом; отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані; на доступ до своїх персональних даних; отримувати не пізніше, ніж за тридцять календарних днів від дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, обробляються чи зберігаються його персональні дані, а також отримувати зміст його персональних даних, які зберігаються; висувати вмотивовану вимогу власнику персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних; висувати вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким власником та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи вони недостовірні; на захист своїх персональних даних від їх незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи; звертатися зі скаргами на обробку своїх персональних даних до органів державної влади та до посадових осіб, які уповноважені забезпечувати захист персональних даних, або до суду; застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних; вносити застереження про обмеження прав на обробку своїх персональних даних під час надання згоди; відкликати згоду на обробку персональних даних; знати механізм автоматичної обробки персональних даних; на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

10.5. Збір та обробка персональних даних додатково регулюється Політикою конфіденційності (https://dzherelna.rv.ua/privacy-policy).

11. Використання cookie-файлів
 

11.1. На Сайті використовуються cookie-файли. Сookie-файли — це інформація у вигляді текстових або бінарних даних, отриманих від Сайту, яка передається на пристрій Користувача, зберігається там, а потім відправляється Сайт, під час повторних візитів.

11.2. Сookie-файли використовуються для збору інформації стосовно способу використання веб-сайту, наприклад, які частини користувач відвідує найчастіше. Це необхідно для того, щоб постійно аналізувати використання веб-сайту та покращувати користувацький досвід.

11.3. Користувач під час першого візиту на Сайт негайно повідомляється про чинні умови використання Сайту з посиланням на текст цього Договору та про використання cookie-файлів з посиланням на Політику конфіденційності. Подальше використання Сайту є повним та беззаперечним прийняттям умов Оферти про укладення Договору та самого Договору та повним та беззаперечним прийняттям умов Політики конфіденційності. У разі незгоди Користувача із запропонованими умовами він має утриматись від подальшого використання Сайту.

11.4. Сookie-файли приймаються пристроєм Користувача по замовчуванню. Користувач може відмовитися від отримання cookie-файлів, заблокувавши їх прийом через налаштування веб(інтернет)-браузеру відповідним чином. Однак, це може призвести до некоректної роботи функцій Сайту, за яку Продавець не несе відповідальності.

12. Різне
 

12.1. Умови Договору повинні тлумачитися і застосовуватися відповідно до законів України. Будь-які спори щодо умов цього Договору будуть вирішуватися відповідним судом, розташованим на території України.

12.2. Приймаючи умови Оферти, Продавець підтверджує, що він є правоздатним та дієздатним, а також що у нього відсутні будь-які обмеження в дієздатності.

12.3. Приймаючи умови Оферти, Покупець також підтверджує, що ознайомлений і згоден з Політикою конфіденційності Сайту, а також з умовами цього Договору.

13. Реквізити Продавця
 

ФОП ЯРОЩУК ІРИНА ОЛЕКСІЇВНА

33016, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ ВОЛИНСЬКОЇ ДИВІЗІЇ, будинок 3, квартира 143

+380686688788